Aanmelden programma


Na aanmelding ontvang je onder meer het boek 'Laat je niet opvreten door kanker' (winkelwaarde € 22,95) en enkele producten die je nodig hebt tijdens dit programma. Vergeet dus niet om jouw adres te vermelden bij aanmelding.

E-mailadres
Na betaling krijg je de inloggegevens per mail toegestuurd - zie tip onder deze tekst.
Ook wanneer er een nieuw weekmenu klaarstaat, krijg je daarvan persoonlijk bericht. 
Zorg dus s.v.p. voor een kloppend e-mailadres.
Bij voorkeur geen gmail-, outlook- of hotmailadres.

Aanmelden in 3 stappen:

  • Maak een keuze uit één van de programma's (-BASIS of BASIS-PLUS) en klik op 'deelnemen'.
  • Vul vervolgens je gegevens in en beantwoord 5 korte meerkeuzevragen. Ook dien je akkoord te gaan met ons privacybeleid, algemene voorwaarden en disclaimer.
  • Daarna kun je de volgende stap nemen door het gewenst bedrag over te maken via jouw bank.

NB: Als je bij een van de eerste 3 onderstaande vragen “ja” hebt geantwoord, print dan de pdf (die je onder 'meer info' vindt) en geef het aan je arts voor begeleiding. 

Nadat wij de betaling hebben ontvangen, krijg je de inlogcodes en kun je deelnemen aan het programma. 


DISCLAIMER:

DISCLAIMER: “De redactie van VoedingTegenKanker.nl spant zich in om kwalitatief hoogwaardige informatie te verstrekken. De redactieleden zijn geen medici en medisch advies wordt niet gegeven. De informatie beoogt niet medicijnen en/of medische behandelingen te vervangen. Voordat u met de
informatie aan de slag gaat, dient u uw arts te consulteren en een positief advies te verkrijgen.
Gebruik van de informatie geschiedt op eigen risico. De redactie van VoedingTegenKanker.nl wijst
iedere aansprakelijkheid van de hand.”

Het programma wordt uitsluitend per internet aangeboden en wij kunnen dus niet controleren of je eventuele aanbevelingen ook uitvoert, dat blijft jouw eigen verantwoordelijkheid en inzicht. Mochten er tijdens het volgen van het programma onduidelijkheden zijn, laat ons dat dan even weten.

Het programma is een voedingsadvies en geen vervangende behandeling en je begrijpt, dat door het volgen van dit programma het advies van de arts leidend moet zijn. Daar je zelf de baas bent over jouw lichaam, ben je zelf de eindbeslisser.

Je kunt hierbij aangeven of je akkoord gaat met de inzichten van dit programma en dat je de inhoud begrijpt.

PRIVACY:

Het Betere Eten

Wie zijn wij?

Het BetereEten|
Hannie Schaftstraat 37
3417 CR  Montfoort
06 26945305

Met welk doel en met welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wanneer u uw persoonsgegevens enkel hebt achtergelaten t.b.v. onze nieuwsbrief en/of voor het ontvangen van (kosteloos) voedingsadvies, dan gebruiken wij uw gegevens alleen voor dit specifieke doel. De grondslag voor de verwerking is dan "Toestemming" en het gaat dan alleen om uw naam en om uw e-mailadres.
Wanneer uw (ook) producten hebt aangeschaft op onze websites (www.salvestrolenshop.nl en www.voedingtegenkanker.nl) en www.voeding-tegen-kanker.nl), dan gebruiken wij uw gegevens alleen voor het verwerken van uw order. De grondslag voor de verwerking is dan "Het uitvoeren van de overeenkomst" en het gaat dan om uw naam en om uw adresgegevens.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben en/of zolang de wet dit voorschrijft (fiscale bewaartermijn). Direct daarna zullen wij uw gegevens blijvend deleten.

Wat zijn uw rechten onder de AVG?
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG'), hebt u het recht:
• op informatie over de verwerkingen;
• op inzage in uw gegevens;
• op correctie van uw gegevens als deze niet kloppen;
• op verwijdering van uw gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
• op beperking van de gegevensverwerking;
• op verzet tegen de gegevensverwerking;
• op overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit);
• om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming;
• om geïnformeerd te worden aangaande uw rechten onder de AVG; 
• in het geval van toestemming: dat deze toestemming altijd weer kan worden intrekken;
• om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Daarnaast maakt deze site gebruik van Cookies waarmee wij voornamelijk willen meten welke pagina's goed bezocht worden (en die dus interessant voor de bezoekers van de site). Ook kunnen wij zo bijhouden via welke partners een site bezocht wordt. Daarbij worden geen namen, ip-adressen of anders vastgelegd. 

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden VoedingTegenKanker.nl

Artikel 1 - Identiteit ondernemer
Het Betere Eten
Driehuizerweg 8-267
1934 PR Egmond aan den Hoef
E-mailadres: info@hetbetereeten.nl
BTW nummer: NL001304145B59
KvK-nummer: 30268006

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument. Andersluidende voorwaarden zijn niet van toepassing.

Artikel 3 – Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de ondernemer, na ontvangst van de aanvaarding van het door de ondernemer gedane aanbod, de totstandkoming van een overeenkomst (richting de consument) bevestigt.
2. De ondernemer kan zich op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek (in zijn optiek) gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om te weigeren een overeenkomst te sluiten en/of daaraan bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 - De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen niet verhoogd. Zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. Genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 5 – Herroepingsrecht
Nu de overeenkomst tussen de ondernemer en de consument (i) de levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager in de zin van artikel 6:230p sub g BW behelst, (ii) de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van consument en (iii) de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding, heeft de consument geen herroepingsrecht.

Artikel 6 - Betaling
1. Via de website VoedingTegenKanker.nl, kan de Consument per iDEAL betalen. Betaling geschiedt en is verschuldigd bij vooruitbetaling.
2. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zijn en worden berekend conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.

Artikel 7 - Disclaimer
1. De redactie van voedingtegenkanker.nl/Het Betere Eten spant zich in om kwalitatief hoogwaardige informatie te verstrekken. De redactieleden zijn geen medici en medisch advies wordt echter niet gegeven. De informatie beoogt niet medicijnen en/of medische behandelingen te vervangen. Voordat u met de informatie aan de slag gaat, dient u uw arts te consulteren en een positief advies te verkrijgen. Gebruik van de informatie geschiedt op eigen risico. De redactie van voedingtegenkanker.nl wijst iedere aansprakelijkheid van de hand.
2. Het Betere Eten is nooit aansprakelijk voor eventuele type- en/of zetfouten.
3. Voor zover -in weerwil van het eerste lid van dit artikel- toch enige aansprakelijkheid op Het Betere Eten mocht rusten, is de aansprakelijkheid altijd beperkt tot het bedrag dat Het Betere Eten gedurende één contractsperiode aan de consument in rekening heeft gebracht. Het Betere Eten is nooit aansprakelijk voor gevolg- en/of indirecte schade.

Artikel 8 - Varia
1. De door de ondernemer gecommuniceerde leveringstermijnen zijn zuiver indicatief. De consument kan hieraan geen rechten ontlenen.
2. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
3. Eventuele geschillen worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.Jouw gegevens


Dhr. Mevr.
Naam?

E-mailadres?

Herhaal s.v.p. het E-mailadres :

Telefoonnummer?

Eventuele tweede telefoonnummer?

Na betaling ontvang je Wims boek 'Laat je niet opvreten door kanker' en nog
een aantal producten die je nodig hebt tijdens het programma.
Daarvoor hebben we jouw adres nodig:


Aan welk programma wens je deel te nemen?
BASISPROGRAMMA (3 maanden voor € 189,-)
BASIS- PLUSPROGRAMMA (6 maanden voor € 229,-)

Heb je een KORTINGSCODE?
NB: een code is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.


Zou je onderstaande 5 vragen met 'JA','NEE' of N.V.T. willen beantwoorden?
Bij 'Meer informatie' lees je waarom wij hiernaar vragen.

1

Heb je diabetes 1 of 2 ?

JA NEE
Meer informatie:

Kanker heeft als eigenschap, dat kankercellen suiker gebruiken als brandstof. Suiker komt van koolhydraten.
Om kanker uit te hongeren wordt er daardoor zo weinig mogelijk koolhydraten gegeten. Als je diabetes hebt, dan zijn voor jou koolhydraten zeer belangrijk vanwege het spuiten en toevoegen van insuline.  Door het minimaliseren van koolhydraten in de voeding moet je dus zeer goed opletten op de hoeveelheid insuline die je moet toedienen.
Ons advies hierover is dat je eerst met jouw arts over dit onderwerp praat en dat die uitlegt wat er gaat gebeuren en hoe je de insuline moet gaan toedienen.
Heb je diabetes 2 dan kan die vorm van diabetes gedurende het programma minder worden. Ook daar heb je begeleiding nodig van jouw arts.

pdf-downloadKlik hier voor het PDF formulier voor uw huisarts  2

Gebruik je statines of bloedverdunners. Of meerdere medicijnen?

JA NEE
Meer informatie:

Wij raden je aan om samen met jouw arts te praten over het programma wat je wilt gaan volgen.
Omdat je anders gaat eten en omdat vooral het lage aantal koolhydraten invloed heeft op jouw lichaam. Want jouw lichaam gaat wegens het tekort aan glucose brandstof over op vet als brandstof voor de cellen.
Kankercellen kunnen deze manier van energieopwekking niet aan en kunnen gaan afsterven. Jouw arts kent deze manier en kan je hierover adviseren.

pdf-downloadDownload de PDF die je aan de arts kunt overhandigen ter informatie.

Gebruik je meerdere medicijnen?

Meestal zijn geneesmiddelen door een arts aangeraden en voorgeschreven. Doordat jouw voedingspatroon in het programma mogelijk drastisch anders wordt, kunnen geneesmiddelen anders gaan reageren.
Wij raden je aan om hierover met jouw arts te gaan praten voordat je met het programma start.
Het programma is er op gericht, dat er weinig glucose wordt gebruikt in de voeding en dat er veel groenten gegeten gaan worden, die het lichaam helpen te ontzuren. Jouw stofwisseling kan hierdoor anders worden en dus ook de uitwerking van de medicijnen. 

pdf-downloadKlik hier voor het PDF formulier voor uw huisarts ter informatie.

 3

Ben je geopereerd aan je darmen, of gal,
of is er kanker in je lever geconstateerd?

JA NEE
Meer informatie:

Daar deze ingrepen behoorlijk invloed hebben op de werking en vertering van je voeding is het belangrijk, dat je met je arts hierover spreekt en dat die je gaat begeleiden.

Klik hier voor het PDF formulier voor uw huisarts 

pdf-download 4Indien JA bij vraag 1, 2 of 3

Heb je -indien nodig- de dokter geraadpleegd?

JA NEE NVT
Meer informatie:
Indien je de vragen 1 t/m 3 met JA beantwoordt, dan kun je eigenlijk niet verder met het programma. Je zult eerst jouw arts moeten raadplegen.
Indien jouw arts heeft gegarandeerd dat hij je zal begeleiden, dan kun je deelnemen aan het programma.

5Indien JA bij vraag 1, 2 of 3

Wil je het programma op eigen initiatief gaan volgen?

JA NEE NVT
Meer informatie:
Indien je de vragen 1 t/m 3 met JA beantwoordt, dan kun je eigenlijk niet verder met het programma. Je zult eerst jouw arts moeten raadplegen.
Indien jouw arts heeft gegarandeerd dat hij je zal begeleiden, dan kun je deelnemen aan het programma.

Het staat je ook vrij om het programma op eigen initiatief te gaan volgen. Bijvoorbeeld omdat je vindt dat je voldoende kennis in huis hebt. Gelieve dit dan HIER aan te geven.

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden (zie uitklapmenu).

ALGEMENE VOORWAARDEN, KLIK HIER

Algemene Voorwaarden VoedingTegenKanker.nl

Artikel 1 - Identiteit ondernemer
Het Betere Eten
Driehuizerweg 8-267
1934 PR Egmond aan den Hoef
E-mailadres: info@hetbetereeten.nl
BTW nummer: NL001304145B59
KvK-nummer: 30268006

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument. Andersluidende voorwaarden zijn niet van toepassing.

Artikel 3 – Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de ondernemer, na ontvangst van de aanvaarding van het door de ondernemer gedane aanbod, de totstandkoming van een overeenkomst (richting de consument) bevestigt.
2. De ondernemer kan zich op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek (in zijn optiek) gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om te weigeren een overeenkomst te sluiten en/of daaraan bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 - De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen niet verhoogd. Zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. Genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 5 – Herroepingsrecht
Nu de overeenkomst tussen de ondernemer en de consument (i) de levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager in de zin van artikel 6:230p sub g BW behelst, (ii) de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van consument en (iii) de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding, heeft de consument geen herroepingsrecht.

Artikel 6 - Betaling
1. Via de website VoedingTegenKanker.nl, kan de Consument per iDEAL betalen. Betaling geschiedt en is verschuldigd bij vooruitbetaling.
2. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zijn en worden berekend conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.

Artikel 7 - Disclaimer
1. De redactie van voedingtegenkanker.nl/Het Betere Eten spant zich in om kwalitatief hoogwaardige informatie te verstrekken. De redactieleden zijn geen medici en medisch advies wordt echter niet gegeven. De informatie beoogt niet medicijnen en/of medische behandelingen te vervangen. Voordat u met de informatie aan de slag gaat, dient u uw arts te consulteren en een positief advies te verkrijgen. Gebruik van de informatie geschiedt op eigen risico. De redactie van voedingtegenkanker.nl wijst iedere aansprakelijkheid van de hand.
2. Het Betere Eten is nooit aansprakelijk voor eventuele type- en/of zetfouten.
3. Voor zover -in weerwil van het eerste lid van dit artikel- toch enige aansprakelijkheid op Het Betere Eten mocht rusten, is de aansprakelijkheid altijd beperkt tot het bedrag dat Het Betere Eten gedurende één contractsperiode aan de consument in rekening heeft gebracht. Het Betere Eten is nooit aansprakelijk voor gevolg- en/of indirecte schade.

Artikel 8 - Varia
1. De door de ondernemer gecommuniceerde leveringstermijnen zijn zuiver indicatief. De consument kan hieraan geen rechten ontlenen.
2. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
3. Eventuele geschillen worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.Eventuele vraag of opmerking?