Algemene Voorwaarden, PRIVACY en DISCLAIMER:

Klik op een van onderstaande onderwerpen, voor meer informatie.

 

 • ALGEMENE VOORWAARDEN, KLIK HIER

  Algemene Voorwaarden VoedingTegenKanker.nl

  Artikel 1 - Identiteit ondernemer
  Het Betere Eten
  Hannie Schaftstraat 37
  3417 CR Montfoort
  E-mailadres: info@hetbetereeten.nl
  BTW-indentificatienummer: NL084480063B02
  KvK-nummer: 30268006

  Artikel 2 – Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument. Andersluidende voorwaarden zijn niet van toepassing.

  Artikel 3 – Overeenkomst
  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de ondernemer, na ontvangst van de aanvaarding van het door de ondernemer gedane aanbod, de totstandkoming van een overeenkomst (richting de consument) bevestigt.
  2. De ondernemer kan zich op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek (in zijn optiek) gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om te weigeren een overeenkomst te sluiten en/of daaraan bijzondere voorwaarden te verbinden.

  Artikel 4 - De prijs
  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen niet verhoogd. Zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. Genoemde prijzen zijn inclusief btw.

  Artikel 5 – Herroepingsrecht
  Nu de overeenkomst tussen de ondernemer en de consument (i) de levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager in de zin van artikel 6:230p sub g BW behelst, (ii) de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van consument en (iii) de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding, heeft de consument geen herroepingsrecht.

  Artikel 6 - Betaling
  1. Via de website VoedingTegenKanker.nl, kan de Consument per iDEAL betalen. Betaling geschiedt en is verschuldigd bij vooruitbetaling.
  2. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zijn en worden berekend conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.

  Artikel 7 - Disclaimer
  1. De redactie van voedingtegenkanker.nl/Het Betere Eten spant zich in om kwalitatief hoogwaardige informatie te verstrekken. De redactieleden zijn geen medici en medisch advies wordt echter niet gegeven. De informatie beoogt niet medicijnen en/of medische behandelingen te vervangen. Voordat u met de informatie aan de slag gaat, dient u uw arts te consulteren en een positief advies te verkrijgen. Gebruik van de informatie geschiedt op eigen risico. De redactie van voedingtegenkanker.nl wijst iedere aansprakelijkheid van de hand.
  2. Het Betere Eten is nooit aansprakelijk voor eventuele type- en/of zetfouten.
  3. Voor zover -in weerwil van het eerste lid van dit artikel- toch enige aansprakelijkheid op Het Betere Eten mocht rusten, is de aansprakelijkheid altijd beperkt tot het bedrag dat Het Betere Eten gedurende één contractsperiode aan de consument in rekening heeft gebracht. Het Betere Eten is nooit aansprakelijk voor gevolg- en/of indirecte schade.

  Artikel 8 - Varia
  1. De door de ondernemer gecommuniceerde leveringstermijnen zijn zuiver indicatief. De consument kan hieraan geen rechten ontlenen.
  2. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
  3. Eventuele geschillen worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

 • PRIVACY VOORWAARDEN en GARANTIES:
  Wanneer je je aanmeldt voor de diensten van Het Betere Eten, vragen wij je om (een paar) persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Het Betere Eten en alleen gebruikt om onze diensten te kunnen leveren. Jouw persoonsgegevens worden door Het Betere Eten gebruikt om je te informeren over 'het betere eten'. Jouw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt wanneer je ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld door het kopen van ons programma. Je kunt het ontvangen van onze mailtjes te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode. Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Het Betere Eten. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden zonder jouw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en Het Betere Eten.

  Je hebt de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In het laatste geval kun je contact met ons opnemen.
 • DISCLAIMER:

  DISCLAIMER: “De redactie van VoedingTegenKanker.nl spant zich in om kwalitatief hoogwaardige informatie te verstrekken. De redactieleden zijn geen medici en medisch advies wordt niet gegeven. De informatie beoogt niet medicijnen en/of medische behandelingen te vervangen. Voordat u met de
  informatie aan de slag gaat, dient u uw arts te consulteren en een positief advies te verkrijgen.
  Gebruik van de informatie geschiedt op eigen risico. De redactie van VoedingTegenKanker.nl wijst
  iedere aansprakelijkheid van de hand.”

  Het programma wordt uitsluitend per internet aangeboden en wij kunnen dus niet controleren of je eventuele aanbevelingen ook uitvoert, dat blijft jouw eigen verantwoordelijkheid en inzicht. Mochten er tijdens het volgen van het programma onduidelijkheden zijn, laat ons dat dan even weten.

  Het programma is een voedingsadvies en geen vervangende behandeling en je begrijpt, dat door het volgen van dit programma het advies van de arts leidend moet zijn. Daar je zelf de baas bent over jouw lichaam, ben je zelf de eindbeslisser.

  Je kunt hierbij aangeven of je akkoord gaat met de inzichten van dit programma en dat je de inhoud begrijpt.

Er is meer dan alleen reguliere hulp. Ik ben blij dat ik het voedingsprogramma tegen kanker ben tegengekomen In ...Volledig Bericht

ALLE REFERENTIES =>